Ovaj spis vezan je za moj prvi: ’Metafizika Minotaura’ – ’Sistem’ s naumom da bude neka vrsta pratećeg dela, dopune i to glavne dopune prvom glavnom delu. Zašto baš naslov ’Šumovi...’? U spomenutom prvom delu zapisao sam sledeće: ’…svaki muzički instrument proizvodi konačni broj čulno perceptivnih jasnih tonova, grupu tonova i međutonova ali i beskonačno mnogo šumova, koji na zvaničnim muzičkim skalama nisu zapisani, a ostavljaju ne manje važne tobože nečujne tragove koji se mogu nazvati šumovi, mada ovim nazivom kao da je njihova vrednost umanjena. Ovi su ipak sastavni deo ukupnog muzičkog doživljaja. Tako i svaki čovek u svom delanju ostavlja jasne ali i nejasne pa i, za malo, nevidljive tragove svog hoda u vremenu, crpeći s tog puta sve. Muziku in vivo upravo slušamo radi ovih za naše uši ’nečujnih šumova’, koji se ne mogu reprodukovati ni najsavršenijim mehaničkim sredstvima. Radi punoće doživljaja, ako smo u mogućnosti, čitamo cela originalna dela, ne skraćene verzije; posmatramo originale umetničkih dela, a ne 'verne' kopije...

Smatram da su ’šumovi’ koje ostavljamo pored glavnog puta, isto toliko važni i značajni koliko i ona dela koja možemo nazvati jasnim ili jasnim tonovima s tim što ih ne čujemo kad nećemo a još manje kada se na silu trudimo da ih čujemo. One druge moramo da čujemo! Oni pored puta ipak su tu, verno s nama, u nama i van nas i svakako su deo našeg sveukupnog misaonog i praktičkog delanja i doživljaja svih naših doživljaja. S toga ostavljam deo svojih marginalija i zapisa, zapravo one izvorne ili potaknute misli i beleške iz najranije mladosti do nedavna, u prvobitnom obliku, osim što je tu i tamo napravljena poneka izmena na lektorskom nivou, na mestima gde je to bilo zaista potrebno. Nije u većoj meri važno ali tek da napomenem da sam pokušao da tekstovi teku hronološki, međutim, u potpunosti bezuspešno, zamisao je negde na put iskliznula iz zacrtanog plana, valjda s pravom.

Ipak sam realizovao jedan moj dug u pogledu bibliografskih i ličnih izvora što je izostalo u prvoj knjizi ’Metafizika Minotaura’ i ’Sistem’. Neverovatno, ali čitava gomila teksta se takoreći sama od sebe razvrstala, grubo: na deo o umetnosti, pogledima na istorijska zbivanja, putovanja i deo o filosofskim razmatranjima. Shvatih, tako, da sam se u životu bavio i dopunjavao umetnošću i naukom, kao i putovanjma. Mislim da je način na koji sam dao izvore i više od onoga što traže preozbiljni analitičari. Samo nabrajanje pročitanih dela potreba je nekih da se formalno takmiče u obimu korišćene literature a ne da zađu u suštinu tema i piščevih najdubljih pobuda!

Ostajem u međuvremenu dužan, pre svega sebi, da promislim do kraja i upustim se u najveću avanturu moguću, u pokušaju da kasnije, makar jednim malim/skromnim prodorom u pitanje o vremenu, sagradim još jednu misaonu strukturu.

 

Srećno!

                                                                                                              Autor

više o knjizi Šumovi I/II...